Ενδιαφέροντα

Δήμος Δράμας: Νέα ρύθμιση οφειλών

Για την δυνατότητα να ρυθμίσουν τυχόν οφειλές προς στον Δήμο Δράμας, ενημερώνει τους πολίτες, η δημοτική αρχή.

Οι οφειλέτες μπορούν να εξοφλήσουν το χρέος τους έως και σε 72 δόσεις αρκεί να υποβάλλουν αίτηση έως το τέλος του Ιουνίου.

Η ανακοίνωση

Ενημερώνουμε τους οφειλέτες του Δήμου Δράμας, ότι σύμφωνα με τις παρ. 1 έως 6 του άρθρου 90  του Ν. 5036/2023 θεσπίζεται νέα ρύθμιση οφειλών προς δήμους, που κατέστησαν ληξιπρόθεσµες  µετά την 1η.11.2021 και έως την 1η.2.2023, σε τριάντα
έξι (36) ή εβδομήντα δύο (72) δόσεις για μερικώς συνεπείς δημότες υπό τους όρους και προϋποθέσεις που τίθενται στο άρθρο καθώς επίσης η δυνατότητα αναβίωσης της ρύθμισης των 100 δόσεων των άρθρων 110 έως και 117 του ν. 4611/2019 (Α’ 73) και των άρθρων 165 έως και172 του ν. 4764/2020 (Α΄ 256) και προσδιορίζονται οι προϋποθέσεις και η σχετική διαδικασία.

Οι αιτήσεις των οφειλετών για υπαγωγή στη ρύθµιση, υποβάλλονται προς τον οικείο δήµο από την έναρξη ισχύος του νόμου και µέχρι την 30ή.6.2023, µέσω του διαδικτυακού τόπου του δήµου ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ή µέσω ειδικής εφαρµογής του αρµόδιου δήµου ή της ΚεντρικήςΈνωσης Δήµων Ελλάδος.