Κοινωνία

Βαρύτατη καταγγελία εναντίον Μαμσάκου

Σε μια βαρύτατη καταγγελία εναντίον του Δημάρχου Δράμας Χριστόδουλου Μαμσάκου προχώρησε η νεοσύστατη παράταξη στο Δήμο Δράμας “Αγαπάμε Δράμα” με επικεφαλής τον Αριστείδη Μωυσιάδη.
Με δελτίο τύπου που εξέδωσε, αποκαλύπτει ότι ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών προχώρησε με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης,  σε 4 αναθέσεις  σε στενό του συγγενή, συνολικού ποσού 29.210 ευρώ, αναφέροντας ότι η ενέργεια αυτή προσκρούει στο άρθρο 24 του Ν. 4412/2016 ΄΄ Σύγκρουση συμφερόντων ‘’.
Στην ανακοίνωση, υποβάλλονται συγκεκριμένα ερωτήματα προς τον κ. Μαμσάκο τα οποία αφορούν τόσο στην νομιμότητα της συγκεκριμένης ενέργειας όσο και στις ηθικές της προεκτάσεις.
Ευθέως ερωτάται ο Δήμαρχος Δράμας αν γνώρισε την κίνηση αυτή του Αντιδημάρχου και σημειώνεται πως στην περίπτωση που γνώριζε και συναίνεσε σε αυτές τις αναθέσεις, καταδεικνύεται το πλήρες ΗΘΙΚΟ του ΤΕΛΜΑ.
Η υπόθεση είναι εξαιρετικά σοβαρή και αναμένονται σημαντικές εξελίξεις.
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
(2 + 2 Ερωτήματα και 1 Συμπέρασμα )
Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Δράμας, με την διαδικασία της απ ευθείας ανάθεσης έκανε 4 αναθέσεις, σε στενό του συγγενή συνολικού ποσού 29.210 ευρώ ( ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ ΧΙΑΛΙΑΔΩΝ ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΔΕΚΑ ΕΥΡΩ).
Η ενέργεια αυτή προσκρούει στο άρθρο 24 του Ν. 4412/2016 ΄΄ Σύγκρουση συμφερόντων ‘’ το οποίο παραθέτουμε αυτούσιο:
‘’1. Οι αναθέτουσες αρχές λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα, κατά τις επόμενες παραγράφους, για:
α) την αποτελεσματική πρόληψη,
β) τον εντοπισμό και
γ) την επανόρθωση
συγκρούσεων συμφερόντων που προκύπτουν κατά τη διεξαγωγή διαδικασιών σύναψης σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού και της προετοιμασίας της διαδικασίας, καθώς και της κατάρτισης των εγγράφων της σύμβασης, ούτως ώστε να αποφεύγονται τυχόν στρεβλώσεις του ανταγωνισμού και να διασφαλίζεται η ίση μεταχείριση όλων των οικονομικών φορέων.
2. Κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων συντρέχει ιδίως όταν τα πρόσωπα της επόμενης παραγράφου, έχουν, άμεσα ή έμμεσα, χρηματοοικονομικό, οικονομικό ή άλλο προσωπικό συμφέρον, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4, το οποίο θα μπορούσε να εκληφθεί ως στοιχείο που θίγει την αμεροληψία και την ανεξαρτησία τους στο πλαίσιο της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης.
3. Η σύγκρουση συμφερόντων αφορά ιδίως τα ακόλουθα πρόσωπα:
α) μέλη του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής ή του παρόχου υπηρεσιών διαδικασιών σύναψης συμβάσεων, υπό την έννοια του παρόντος Βιβλίου (άρθρα 3 έως 221), ο οποίος ενεργεί εξ ονόματος της αναθέτουσας αρχής, συμπεριλαμβανομένων των μελών των αποφαινόμενων ή/και γνωμοδοτικών οργάνων ή/και
β) τα μέλη των οργάνων διοίκησης ή άλλων οργάνων της αναθέτουσας αρχής ή/και
γ) τους συζύγους και συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ’ ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και τέταρτου βαθμού των προσώπων των περιπτώσεων α’ και β’, τα οποία:
α)α) εμπλέκονται στη διεξαγωγή της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού και της προετοιμασίας της διαδικασίας, καθώς και της κατάρτισης των εγγράφων της σύμβασης ή/και
β)β) μπορούν να επηρεάσουν την έκβασή της.
4. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ως συμφέροντα νοούνται προσωπικά, οικογενειακά, οικονομικά, πολιτικά ή άλλα κοινά συμφέροντα με τους υποψηφίους ή προσφέροντες ή με τους υπεργολάβους αυτών ή με οποιοδήποτε μέλος υποψήφιας/προσφέρουσας ένωσης οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων επαγγελματικών συμφερόντων, όπως ιδίως:
α) Η συμμετοχή προσώπου της παραγράφου 3 στα όργανα διοίκησης ή διαχείρισης ενός οικονομικού φορέα, όταν ο εν λόγω οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης που διενεργεί η αναθέτουσα αρχή.
β) Η κατοχή από πρόσωπο των περιπτώσεων α’ ή/και β’ της παραγράφου 3, ποσοστού άνω του 0,5% των μετοχών, εταιρικών μεριδίων ή άλλης φύσης δικαιωμάτων επί του κεφαλαίου οικονομικού φορέα που συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, εφόσον η κατοχή του ανωτέρω ποσοστού επιτρέπει τη συμμετοχή στη διαχείριση του φορέα αυτού.
γ) Η ύπαρξη, κατά τη χρονική περίοδο που έχει ως αφετηρία 12 μήνες πριν από την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης και λήξη την ημέρα σύναψης αυτής, συμβατικού δεσμού που αφορά είτε στην παροχή εξαρτημένης εργασίας είτε στην εκτέλεση έργου ή παροχή υπηρεσιών ή προμήθεια αγαθών μεταξύ ενός προσώπου των περιπτώσεων α’ ή/και β’ της παραγράφου 3, με οικονομικό φορέα, που συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης.
5. Τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α’ και β’ της παραγράφου 3 υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν εγγράφως στην αναθέτουσα αρχή τυχόν σύγκρουση συμφερόντων των ιδίων ή των συγγενικών τους προσώπων, υπό την έννοια της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 3, σε σχέση με οποιονδήποτε υποψήφιο ή προσφέροντα, από τη στιγμή που λαμβάνουν γνώση της εν λόγω σύγκρουσης, προκειμένου η αναθέτουσα αρχή να είναι σε θέση να προβεί σε διορθωτικές ενέργειες, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 6. Παράλληλα, τα πρόσωπα αυτά οφείλουν να απέχουν από κάθε ενέργεια σχετική με τη διενέργεια της διαδικασίας σύναψης.
6. Η αναθέτουσα αρχή αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της συνδρομής ή μη κατάστασης σύγκρουσης συμφερόντων. Αν η αναθέτουσα αρχή αποφανθεί ότι συντρέχει κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων, ενημερώνει αμέσως την Αρχή και λαμβάνει αμελλητί τα κατάλληλα μέτρα, προς διασφάλιση της ίσης μεταχείρισης των διαγωνιζομένων και προς αποφυγή στρεβλώσεων του ανταγωνισμού, στα οποία μπορεί να συμπεριλαμβάνεται η εξαίρεση του συγκεκριμένου προσώπου από οποιαδήποτε συμμετοχή στη σχετική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, εφαρμοζομένων και των διατάξεων των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 7 του νόμου 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/1999).
7. Εάν μια σύγκρουση συμφερόντων είναι αδύνατον να αρθεί με άλλον τρόπο, ο υποψήφιος ή προσφέρων, ο οποίος σχετίζεται με αυτή, αποκλείεται από τη διαδικασία, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην περίπτωση δ’ της παραγράφου 4 του άρθρου 73.
8. Η αναθέτουσα αρχή συντάσσει και αποστέλλει στην Αρχή γραπτή έκθεση, η οποία περιλαμβάνει τις περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων που εντοπίστηκαν, καθώς και όλα τα επακόλουθα μέτρα που ελήφθησαν, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 341.’’
Για τις συνέπειες της ενέργειας αυτής, θα αποφανθούν τα κατά νόμο αρμόδια όργανα.
Στην περίπτωση που γνώριζε ο Δήμαρχος Δράμας και συναίνεσε σε αυτές τις αναθέσεις, καταδεικνύεται το πλήρες ΗΘΙΚΟ του ΤΕΛΜΑ
Δύο είναι τα ερωτήματα στα οποία ζητάμε απάντηση από τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Δράμας:
1ον Συναισθάνεται την οικονομική δυσπραγία, που βιώνουν οι συνάδελφοί του επαγγελματίες της Δράμας;
2ον Η ενασχόλησή του με τη τοπική αυτοδιοίκηση έγινε με αφετηρία την υπεράσπιση του κοινού συμφέροντος ή την εξυπηρέτηση των προσωπικών συμφερόντων και αναγκών του ;
Όσον αφορά στον ‘’Δήμαρχο ‘’ Δράμας τίθενται τα εξής ερωτήματα:
1ον Γνώριζε για τις απ ευθείας αναθέσεις, του Αντιδημάρχου Οικονομικών υπηρεσιών στον στενό του συγγενή ;
2ον Εάν γνώριζε ενέκρινε αυτές του τις ενέργειες ως ΝΟΜΙΜΕΣ και ΗΘΙΚΕΣ;
Στην περίπτωση που γνώριζε και συναίνεσε σε αυτές τις αναθέσεις, καταδεικνύεται το πλήρες ΗΘΙΚΟ του ΤΕΛΜΑ.
Στην περίπτωση που γνώριζε και συναίνεσε σε αυτές τις αναθέσεις, αποδεικνύεται και η πολιτική του ανεπάρκεια να υπερασπιστεί το δημόσιο συμφέρον.
Κυρίως όμως, να είναι Δήμαρχος όλων των Δραμινών.
Αν δεν είχε ιδέα , είναι προφανής η αδιαφορία του για την Διοίκηση και την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου 
Αυτός είναι ο Δήμαρχος που ζήτησε την ψήφο των Δραμινών με το σύνθημα ΄΄ ΕΝΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΔΡΑΜΑ’’ ή είναι ο Δήμαρχος που
ΕΝΩΝΕΙ ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΩΝ ΗΜΕΤΕΡΩΝ ;
Στην περίπτωση που δεν είχε ιδέα για άλλη μια φορά για το τι πράττουν οι Αντιδήμαρχοι του, είναι προφανής η αδιαφορία του για την Διοίκηση και την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου Δράμας.
Συμπέρασμα: Ζητείται Δήμαρχος Δράμας