Life

Ξεκίνησαν τη Δευτέρα 29 Ιουνίου οι αιτήσεις για το πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας – οι θέσεις στους 5 δήμους της Δράμας

Στις 11 το πρωί της Δευτέρας 29 Ιουνίου δίνεται η αυλαία για την υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους εγγεγραμμένους ανέργους, 18 ετών και άνω, για 36.500 θέσεις πλήρους απασχόλησης και για χρονικό διάστημα 8 μηνών.

Η ενέργεια αυτή είναι στο πλαίσιο της δράσης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 36.500 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων».

Η δράση έχει ως στόχο την ενίσχυση/προώθηση της απασχόλησης των ανέργων με έμφαση κυρίως σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού που αντιμετωπίζουν υψηλό κίνδυνο αποκλεισμού και συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και τον ΟΑΕΔ.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα, 6 Ιουλίου 2020, στις 11 το πρωί.

Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του Πίνακα Κατάταξης Ανέργων για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ που ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:

εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ

εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς

εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ

άνεργοι πτυχιούχοι πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά τους προσόντα

εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνω των 29 ετών

εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ

εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, δικαιούχοι του «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ).

Οι δυνητικά ωφελούμενοι υποβάλουν αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο, μία αίτηση συμμετοχής και επιλέγουν μία (1) μόνο ειδικότητα τοποθέτησης από τις αναφερόμενες στη σχετική λίστα του Παραρτήματος Ι της Δημόσιας Πρόσκλησης 4/2020 και από έναν έως τρεις (3) Επιβλέποντες Φορείς ή/και Υπηρεσίες Τοποθέτησης.

Η υποβολή των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους ανέργους  γίνεται, με τους κωδικούς πρόσβασης TAXISnet ή τους κωδικούς πρόσβασης πιστοποιημένων χρηστών ΟΑΕΔ, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού Δημοσίου gov.gr σε αυτή την ηλεκτρονική διεύθυνση.

Οι άνεργοι, που υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του Πίνακα Κατάταξης Ανέργων για την απασχόληση μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στους Επιβλέποντες Φορείς του Παραρτήματος I κατατάσσονται σε Προσωρινό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, με βάση τα ακόλουθα αντικειμενικά κριτήρια:

χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελούμενου, με ανώτατο όριο τους εξήντα (60) μήνες, το οποίο διπλασιάζεται για τους ανέργους αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών,

χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/ης συζύγου των ανέργων της ανωτέρω κατηγορίας, με ανώτατο όριο τους εξήντα μήνες (60)

αναπηρία ωφελουμένου σε ποσοστό 50% και άνω

ετήσιο εισόδημα του φορολογικού έτους 2018, ατομικό ή οικογενειακό

ηλικία

αριθμός ανηλίκων τέκνων

γονέας προστατευόμενου ή προστατευόμενων τέκνων ΑΜΕΑ, ανηλίκων ή και ενηλίκων, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω

δικαιούχοι του Κοινωνικού Επιδόματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) και

ωφελούμενοι που δεν είχαν τοποθετηθεί σε ολοκληρωμένες ή υπό υλοποίηση δράσεις «Προώθησης της Απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα» της προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2014-2020: Νο 2/2015, 4/2015, 5/2015, 3/2016, 4/2016, 6/2016, 7/2016, 10/2016, 1/2017, 8/2017.

Το σύστημα επιλογής βασίζεται στην μοριοδότηση των παραπάνω κριτηρίων, στον καθορισμό τυχόν δικαιολογητικών που πρέπει να υποβληθούν από τους δυνητικά ωφελούμενους, στον ορισμό μηχανισμού ελέγχου των δικαιολογητικών αυτών και στην βαθμολόγηση, κατάταξη και τοποθέτηση των υποψηφίων σε αντίστοιχες θέσεις με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού. Οι πληροφορίες για τα λοιπά κριτήρια επιλογής και κατάταξης των ωφελουμένων προέρχονται από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του ΟΑΕΔ και αντλούνται αυτεπάγγελτα από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ Α.Ε.).

Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία προσλήψεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.

Για τους 5 Δήμους του Νομού Δράμας προβλέπονται συνολικά 298 θέσεις:

Δήμος Δοξάτου – 37 θέσεις

ΔΕ οδηγών με άδεια οδήγησης Γ’ κατηγορίας 1

ΔΕ οικοδομικών εργασιών 1

ΔΕ σιδεράδων – αλουμινάδων 1

ΠΕ διοικητικού / διοικητικού-οικονομικού 4

ΠΕ κοινωνικών επιστημών 1

ΠΕ κτηνιάτρων 1

ΠΕ οικονομικού / λογιστικής / οικονομικού λογιστικού 3

ΠΕ πληροφορικής 1

ΠΕ φυσικής αγωγής 3

ΠΕ/ΤΕ  κοινωνικών λειτουργών 3

ΤΕ βιβλιοθηκονόμων 1

ΤΕ βρεφονηπιοκόμων 2

ΤΕ γεωπληροφορικης και τοπογραφίας 1

ΤΕ μηχανολόγων μηχανικών 1

ΤΕ νοσηλευτών 1

ΤΕ φυσικοθεραπευτών 2

ΥΕ βοηθητικό προσωπικό οικοδομικών εργασιών 3

ΥΕ βοηθητικών εργασιών καθαριότητας 3

ΥΕ βοηθών μαγείρων 1

ΥΕ εργάτες υλοτομίας 1

ΥΕ εργατών πρασίνου 22

Δήμος Δράμας – 137 θέσεις

ΔΕ δημοσιογράφων 2

ΔΕ οδηγών Γ’ ή Δ’ κατηγορίας 4

ΔΕ υδραυλικών 1

ΔΕ φωτογράφων 1

ΠΕ δασκάλων 1

ΠΕ δασκάλων ειδικής αγωγής 1

ΠΕ διοικητικού / διοικητικού-οικονομικού 4

ΠΕ πληροφορικής 2

ΠΕ φυσικής αγωγής 6

ΠΕ/ΤΕ κοινωνικών λειτουργών 4

ΤΕ νοσηλευτών 2

ΤΕ πολιτικών μηχανικών έργων υποδομής 1

ΥΕ βοηθητικό προσωπικό οικοδομικών εργασιών 6

ΥΕ βοηθητικό φυλακτικο προσωπικό 5

ΥΕ βοηθητικών εργασιών καθαριότητας 48

ΥΕ βοηθητικών χειρωνακτικών εργασιών 9

ΥΕ εργατών πρασίνου 40

Κάτω Νευροκοπίου – 39 θέσεις

ΔΕ βρεφονηπιοκόμων / κοινωνικών επιμελητών 1

ΔΕ διοικητικού / διοικητικού λογιστικού / λογιστικής / οικονομικού 2

ΔΕ ηλεκτρολόγων εσωτερικών εγκαταστάσεων και κτιριων α’ ειδικοτητας 1

ΔΕ οδηγών με άδεια οδήγησης Γ+Ε κατηγορίας ή οδηγός με άδεια οδήγησης Δ + Ε κατηγορίας 2

ΔΕ υδραυλικών 1

ΠΕ διοικητικού / διοικητικού-οικονομικού 2

ΠΕ φυσικής αγωγής 4

ΤΕ γεωπληροφορικης και τοπογραφίας 1

ΤΕ λογιστικής / οικονομικού / οικονομικού λογιστικού 1

ΤΕ πληροφορικής 1

ΤΕ πολιτικών μηχανικών έργων υποδομής           1

ΥΕ βοηθητικό προσωπικό οικοδομικών εργασιών 1

ΥΕ βοηθητικό προσωπικό σιδηρουργικών εργασιών 1

ΥΕ βοηθητικό προσωπικό υδραυλικών εργασιών 2

ΥΕ βοηθητικών εργασιών καθαριότητας 5

ΥΕ εργατών πρασίνου 4

Δήμος Παρανεστίου – 18 θέσεις

ΔΕ διοικητικού / διοικητικού λογιστικού / λογιστικής / οικονομικού 2

ΔΕ οδηγών Γ’ ή Δ’ κατηγορίας 1

ΔΕ οδηγών με άδεια οδήγησης Γ+Ε κατηγορίας ή οδηγός με άδεια οδήγησης Δ + Ε κατηγορίας 1

ΔΕ οικοδομικών εργασιών 2

ΠΕ μηχανικών περιβάλλοντος 1

ΠΕ πολιτικών μηχανικών 1

ΠΕ φυσικής αγωγής 3

ΤΕ βιβλιοθηκονόμων 1

ΤΕ διοικητικού / διοικητικού-οικονομικού 2

ΥΕ βοηθητικών εργασιών καθαριότητας 3

ΥΕ εργατών πρασίνου 3

Δήμος Προσοτσάνης – 47 θέσεις

ΔΕ δημοσιογράφων 1

ΔΕ ελαιοχρωματιστών 2

ΔΕ ηλεκτρολόγων εσωτερικών εγκαταστάσεων και κτιρίων Α’ ειδικότητας 5

ΔΕ κηπουρών 1

ΔΕ μηχανοτεχνίτες οχημάτων 1

ΔΕ νοσηλευτών 1

ΔΕ οδηγών Γ’ ή Δ’ κατηγορίας 3

ΔΕ οικοδομικών εργασιών 2

ΔΕ τεχνιτών υδραυλικών 3

ΔΕ υδραυλικών 3

ΠΕ αγρονόμων τοπογράφων 1

ΠΕ διοικητικού / διοικητικού-οικονομικού 1

ΠΕ ιστορίας – αρχαιολογίας 1

ΠΕ μηχανολόγων μηχανικών 1

ΠΕ οικονομικού / λογιστικής / οικονομικού λογιστικού 1

ΠΕ φυσικής αγωγής 2

ΤΕ δημοσίων σχέσεων 1

ΤΕ ηλεκτρολόγων μηχανικών 1

ΤΕ τουριστικών επαγγελμάτων 1

ΥΕ βοηθητικό προσωπικό υδραυλικών εργασιών 2

ΥΕ βοηθητικών εργασιών καθαριότητας 6

ΥΕ βοηθών ελαιοχρωματιστών 2

ΥΕ εργατών πρασίνου 5