Κοινωνία

Προσοτσάνη: κλειστά τα σχολεία λόγω … ιώσεων

Ο Δήμαρχος Προσοτσάνης Θόδωρος Αθανασιάδης αποφάσισε τη διακοπή των μαθημάτων, σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης εντός των ορίων της Δημοτικής Κοινότητας Προσοτσάνης, το διήμερο, σήμερα 23 και αύριο 24 Ιανουαρίου, προκειμένου να αντιμετωπισθεί η διασπορά των ιώσεων και να επιτευχθεί η γρηγορότερη ανάρρωση, του μεγάλου αριθμού των μαθητών που νοσούν.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

Έχοντας υπόψη:

Το άρθρο 75 παρ. Ι περιπτ. στ υποπεριπτ. 27 του Ν.3463/2006, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 94 του Ν.3852/2010 όπου μνημονεύεται πως στις αρμοδιότητες των Δήμων περιλαμβάνεται «η διακοπή μαθημάτων, λόγων έκτακτων συνθηκών ή επιδημικής νόσου, εντός των διοικητικών ορίων του οικείου δήμου»

Το υπ’ αριθ.πρωτ. 4012/27.04.2011 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκεντρωμένης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, στο οποιό αναφέρεται πως ο Δήμος ασκεί την παραπάνω αρμοδιότητα στην εδαφική του περιφέρεια, ενώ όταν τίθεται ζήτημα εξάπλωσης της επιδημικής νόσου ή συνδρομής εκτάκτων συνθήκων σε περισσότερους του ενός Δήμους η αρμοδιότητα αυτή ασκείται από την περιφέρεια.

Την παρ.1 του άρθρου 282 του Ν.3852/2010.

Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 200/1998 και του άρθρου 5 του Π.Δ. 201/1998

Το υπ αριθμ. 82/22-01-2020 έγγραφο του ΝΠΔΔ , Δήμου Προσοτσάνης

Το υπ αριθμ 382/22-01-2020 έγγραφο της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Δράμας

Το υπ’ αριθμ. 10/22-01-2020 έγγραφο του Γυμνασίου Προσοτσάνης με το οποίο ο σύλλογος, κατόπιν έκτακτης συνεδρίασης του, επισημαίνει την αναγκαιότητα λήψης μέτρων προκειμένου να αντιμετωπισθεί η διασπορά των ιώσεων και να επιτευχτεί η γρηγορότερη ανάρρωση, του μεγάλου αριθμού των μαθητών που νοσούν.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τη διακοπή των μαθημάτων, από την 23-01-2020 έως και την 24-01-2020, α) στους παιδικούς σταθμούς, β)στα Νηπιαγωγεία, γ)στα Δημοτικά, δ) στα Γυμνάσια, και ε) στα Λύκεια, που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων μας και συγκεκριμένα εντός της Δημοτικής Κοινότητας Προσοτσάνης, προκειμένου να αντιμετωπισθεί η διασπορά των ιώσεων και να επιτευχτεί η γρηγορότερη ανάρρωση, του μεγάλου αριθμού των μαθητών που νοσούν.

Η απόφαση αφορά αποκλειστικά και μονό τις σχολικές μονάδες που λειτουργούν στην Δημοτική Κοινότητα Προσοτσάνης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ